Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze

O Stowarzyszeniu Działalność Wspierają nas Jak nam pomóc Kontakt

Projekt "Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej"

Projekt "Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej jako instrument przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych"

Cel projektu: Zmniejszanie stopnia bierności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:
  • dostosowywanie i kształtowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych do potrzeb lokalnego rynku pracy
  • wzrost świadomości pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • postrzeganie osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych, kompetentnych pracowników, którzy posiadają niezbędne umiejętności do wykonywania pracy
  • rozwój umiejętności i kompetencji społeczno - zawodowych
Czas realizacji projektu: 01.01.2010 - 28.02.2011

Grupa docelowa: Beneficjentami projektu będzie 30 osób niepełnosprawnych, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym z terenu powiatu nowodworskiego (wsie). Są to osoby posiadające wykształcenie minimum podstawowe, nie posiadające kwalifikacji dodatkowych, bierne zawodowo.

Działania realizowane w trakcie projektu: W ramach Lokalnym Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizowane są następujące działania:
  • poradnia dla osób niepełnosprawnych - wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika
  • szkolenie przygotowani do pracy - szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy. Szkolenie obejmuje część teoretyczną - zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz część praktyczną - praktykę u pracodawcy
  • staże wspomagane na otwartym rynku pracy przy asyście trenera pracy
  • współpracę z pracodawcami
Galeria Projekt "Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo - Społecznej"
Staże uczestników

(7 zdjęć)
Wycieczka integracyjna

(3 zdjęcia)

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.