Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze

O Stowarzyszeniu Działalność Wspierają nas Jak nam pomóc Kontakt

Projekt "Aktywni - Potrzebni"

Projekt "Aktywni - Potrzebni"

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Czas realizacji projektu:
01.11.2012 - 31.08.2014

Zasięg terytorialny:
powiat nowodworski

Cel projektu:
wzrost aktywności zawodowej i społecznej 16 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu nowodworskiego

Beneficjenci:
w projekcie udział bierze 16 pełnoletnich osób niepełnosprawnych (w tym 8 kobiet) zamieszkujących teren powiatu nowodworskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Są to osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo i nie posiadające kwalifikacji dodatkowych.

Działania realizowane w trakcie projektu:
  • wsparcie psychologiczno - zawodowe ( indywidualne i grupowe),
  • szkolenia zawodowe,
  • szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy: 40 godzinne szkolenie z poszukiwania pracy,
  • przygotowanie zawodowe u pracodawcy: 2 miesięczna praktyka u pracodawców przed podjęciem stażu,
  • staże u pracodawców na otwartym rynku pracy: 12 miesięczne staże u pracodawców.


Załączniki do projektu:Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.